Gebiedsplan Babberich

Gebiedsaanpak Babberich

Op 18 januari vond er een online bijeenkomst plaats waarin Ilone Willemsen en Ruud Westerhof van de gemeente Zevenaar vertegenwoordigers van de dorpsraden bijpraatten over de “Gebiedsaanpak Babberich”.

Aanleiding

De gemeente Zevenaar is samen met de provincie Gelderland bezig om de verkeersproblematiek in Babberich in kaart te brengen. Belangrijk onderdeel hiervan is de ontsluiting van het Gelders Eiland. Sinds 2019 zijn er al verschillende bijeenkomsten geweest met omwonenden en dorpsraden en onderzoeken gedaan (zie ook https://www.zevenaar.nl/witte-kruis-babberich).

 

Afbeelding1

 

Afbeelding uit rapport Gebiedsopgave Babberich en omgeving - Het Initiatief, BRO in opdracht van Gemeente Zevenaar

Werkgroepen

Naast de verkeersproblematiek zijn er in de onderzoeken ook thema’s zoals economie, leefmilieu, natuur, recreatie, en verduurzaming onderzocht. Inmiddels zijn er door de stuurgroep van de gemeente drie werkgroepen ingesteld voor de verdere uitwerking van verschillende thema’s:

Werkgroep 1: Verkeersoplossingen

Werkgroep 2: Natuur, Landschap, Recreatie en Klimaatadaptatie

Werkgroep 3: Duurzaamheid, alternatieve vervoerswijzen, Circulariteit.

Daarnaast hebben Ilone en Ruud aangegeven dat ze tot een agenda willen komen met punten die bij de verschillende dorpen spelen met betrekking tot verkeer/bereikbaarheid. Hiermee kan de stuurgroep aangeven wat er wel en wat er niet meegenomen kan worden in deze gebiedsaanpak.

Vervolg

Op 17 mei 2021 is er een nieuw gesprek met de dorpsraden gepland. Medio 2021 wordt er vanuit de werkgroepen een palet aan oplossingen voorgelegd aan de bestuurders van de gemeente en provincie.
Eind 2021 wordt er een concrete oplossing aangedragen inclusief de kosten dat moet leiden tot een bestuurlijke opdracht.
De verdere globale planning zier er dan als volgt uit:

In 2022-2023 vinden dan de juridische en planologische procedures & contractvoorbereiding plaats, waarna in de periode 2024 -2026 de uitvoering is gepland

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.