Project De Cirkel/de Duim - Voortgangsbericht-9-07022018

Waarom dit bericht?

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 17 november 2016 hebben wij afgesproken u periodiek te informeren over de voortgang van het Project ‘De Cirkel/De Duim’ in Pannerden. Wij houden u op de hoogte van het project via de voortgangsberichten. Dit keer voortgangsbericht 9.

Stand van zaken project

Besluitvorming college d.d. 19 december 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van de (voormalige) gemeente Rijnwaarden heeft in zijn vergadering d.d. 19 december 2017 kennis genomen van de aanbestedingsresultaten d.d. 8 december 2017.

Tevens heeft het college een aanvullend bedrag ad € 27.955,00 beschikbaar gesteld voor het realiseren van een aantal aanvullende duurzaamheidsmaatregelen aan het gebouw ‘De Cirkel’. Hierbij kunt u onder meer denken aan het aanbrengen van een nieuw ventilatiesysteem, het optimaliseren van de installaties, het realiseren van een duurzamer verlichtingsniveau en extra isolerende maatregelen aan het dak en aan de kozijnen.

Vervolg.

In de maand januari 2018 heeft afrondend overleg plaatsgevonden met de ondernemers die als laagste aanbieder uit de aanbesteding zijn voortgekomen. De formele gunningsopdrachten zijn deze week afgegeven aan Bouwbedrijf Heijneman BV te Zevenaar en aan Kersten Totaalinstallaties te Pannerden.

Op dinsdag 27 februari 2018 zal een overleg plaatsvinden met alle gebruikers van ‘De Cirkel-De Duim’ over het ‘verhuisplan’. Immers, er wordt verbouwd terwijl de activiteiten van de instellingen/gebruikers gewoon doorgang moeten kunnen vinden. Hierover zullen wij met u, in aanwezigheid van de aannemer, afspraken maken. En ongetwijfeld komen tijdens dit overleg nog andere uitvoerende zaken aan de orde.

Daarna (begin maart 2018) volgen nog individuele overleggen tussen instelling/gebruiker en aannemer/installateur.

Uitwerking beheersvorm.

Hiervoor is een Voorbereidingscommissie aan de slag, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Bibliotheek, Stichting Netwerk Chronisch Zieken, Kinderopvang ‘De Boefies, St. Caleidoz en de gemeente Zevenaar. Deze commissie komt in de maand februari 2018 weer bij elkaar.

Datum van realisatie ‘de nieuwe Cirkel’.

De huidige stand van zaken is onverkort dat ‘de nieuwe Cirkel’ per medio 2018 kan worden opgeleverd.

Tenslotte

Wij vertrouwen erop u hiermede op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur uw mail naar de projectleider, Marius-Jan Breugem via  m.breugem@zevenaar.nl

 nieuwe cirkel

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.