Project De Cirkel/de Duim - Voortgangsbericht-7-17112017

In deze kunnen wij u het volgende melden

1. De huidige stand van zaken is dat de ‘Uitwerkingsfase’ van het Project ‘De Cirkel/De Duim’ nagenoeg afgerond is, met als resultaat een definitief Programma van Eisen voor ‘de nieuwe Cirkel’ alsmede een definitieve technische uitwerking, waarin de laatste wensen van (nieuwe) gebruikers/instellingen zijn verwerkt.

2. Dit betekent dat we vanaf maandag 6 november 2017 de op-één-na-laatste fase van het Project ingaan, namelijk de ‘Prijsvormingsfase’. Bij deze fase behoort ‘Nota van inlichtingen, aanbesteding, prijsonderhandeling en gunning’. In de Projectplanning hebben we hiervoor de maanden november en december uitgetrokken, maar waarbij wij u eerder hebben aangegeven al in de maand november 2017 een start te willen maken met de aanbesteding, hetgeen ook mogelijk blijkt.

3. Op basis van de subsidietoekenning van de Provincie Gelderland zijn wij immers gehouden om in de maand januari 2018 een feitelijke start te maken met de verbouw van ‘De Cirkel’.

4. De aanbesteding wordt gehouden conform de regels van de ARW 2016. De aanbesteding betreft een nationale aanbesteding met een meervoudig onderhandse procedure. De selectie wordt gehouden op basis van de economisch meest voordelige inschrijving gebaseerd op de laagste prijs.

5. De aanbestedingsprocedure is als volgt:

Beschikbaar stellen aanbestedingsdocumenten aan beoogde partijen  Maandag 6 november 2017, 10.00 uur
Gelegenheid tot schriftelijk stellen van vragen Uiterlijk maandag 27 november 2017, 14.00 uur
Beantwoording vragen Vrijdag 1 december 2017, 14.00 uur
Aanbesteding Vrijdag 8 december 2017, 14.00 uur

6. Wat betreft de aannemersselectie is een ambtelijke voorselectie gemaakt waarbij een aantal (lokale) aannemers zijn bevraagd en beoordeeld op de aspecten ‘beschikbaarheid, ervaring met vergelijke projecten in maatschappelijk vastgoed, ingeschreven-staan op het inkoopplatform Zevenaar, gemiddelde bedrijfsomzet, liquiditeit’.

7. Daarnaast worden nieuwe gebruikerscontracten in concept gereed gemaakt en besproken met de betreffende instellingen c.q. gebruikers.

8. Verder vindt er een kleinschalig verkeerskundig onderzoek plaats over de (nieuwe) te verwachten verkeerssituatie bij ‘De Cirkel’.

technische tekening van de nieuwe cirkel

Informatieavond
Op een nog nader te bepalen avond in 2018 houden wij een volgende informatieavond voor alle inwoners, gebruikers en overige betrokkenen uit Pannerden. Tussentijds verschijnen er nog enkele Voortgangsberichten.

Tenslotte

Wij vertrouwen erop u hiermede op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur uw mail naar de projectleider, Marius-Jan Breugem via m.breugem@rijnwaarden.nl

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.