Lager waterpeil Oude Rijn van 15 juli tot 1 oktober 2020

Tussen 15 juli en 1 oktober 2020 mag het peil op een deel van de Oude Rijn verlagen tot 9,00 m+ NAP. Dit is 1 meter lager dan in andere jaren. Dit is goed voor de rietontwikkeling. De laatste keer dat het peil in deze periode extra laag mocht was in 2016.

Lager peil vanaf 15 juli

In schrikkeljaren, dit jaar dus, mag het peil van de Oude Rijn tussen gemaal Kandia en de eerstvolgende stuw, tussen 15 juli en 1 oktober wegzakken tot 9,00 m+ NAP. Dit is 1 meter lager dan in andere jaren (droge jaren uitgezonderd). De genoemde stuw zorgt ervoor dat het waterpeil bovenstrooms niet mee zakt. Dat is belangrijk voor de naastgelegen landbouwgronden.

Stuw

Stuw Berghoofdseveer in de Noordstrang in de Rijnstrangen. Deze stuw is aangelegd in 2015 om te voorkomen dat er teveel droogteschade optreedt voor de landbouw door het uitzakken van het waterpeil in de Oude Rijn in schrikkeljaren.

Het waterpeil in de Oude Rijn beweegt mee met het Pannerdensch Kanaal. Of het peil op de Oude Rijn daadwerkelijk uitzakt naar 9,00 m+ NAP is dus afhankelijk van de weersomstandigheden en het waterpeil op het Pannerdensch Kanaal. Vanaf 1 oktober gelden weer de normale peilen van het peilbesluit. De volgende keer dat het peil weer lager mag worden is in 2024.

Riet

De Rijnstrangen is het belangrijkste gebied voor riet- en moerasvogels in de Gelderse Poort, zoals Roerdomp en Woudaapje. Riet is houdt van een wisselend waterpeil: rietwortels moeten af en toe droogvallen om te kunnen uitbreiden en nieuwe scheuten te kunnen vormen. Door een tijdelijke peilverlaging kan de Oude Rijn gedeeltelijk veranderen in een smalle rivier met brede moerassige (riet)oevers. Op deze drooggevallen oevers kan het riet zich uitbreiden.

Peilbesluit

De waterpeilen waar we naar streven in de Oude Rijn, zijn vastgelegd in een peilbesluit. Dit peilbesluit is in 2007 vastgesteld en is in 2009 onherroepelijk geworden. In dit peilbesluit is ook vastgelegd dat het waterpeil in schrikkeljaren tussen 15 juli en 1 oktober lager mag worden dan in andere jaren.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.