Fusie Pajodos/RKPSC

Woensdag 06 oktober om 20.00 uur in De Pauwengaard is er voor de leden een bijzondere algemene ledenvergadering. Het voorstel voor fusie van de verenigingen Pajodos en RKPSC zal dan in stemming worden gebracht. Per vereniging kan er dan gestemd worden door het betreffende lid. Het besluit tot fusie kan pas worden aangenomen als van beide verenigingen minimaal 75% van de uitgebrachte stemmen voor de fusie heeft gestemd. Einde van dit jaar zal een nieuw bestuur worden geïnstalleerd. Men kan zich nog kandideren hiervoor. Informatie inwinnen kan bij voorzitter@rkpsc.com of voorzitter@pajodos.nl

fusie

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.